+48 660 482 198
biuro@anykiel.pl
A. Struga 6
90-426 Łódź

Księgowość

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Księgi rachunkowe mogą mieć różny charakter. Są one prowadzone na podstawie dowodów księgowych. Zawierają chronologiczny i systemowy zapis działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniają obroty, zapisy, salda itp. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub w biurze rachunkowym.

Zalety tej formy księgowości to: możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Biuro Rachunkowe Agaty Nykiel-Patalas posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w swojej siedzibie.

PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW (KPIR)

Księga przychodów i rozchodów, zwana w skrócie KPiR to niezwykle istotny element, w każdej firmie. Jest to ważne o tyle, że pracodawca może w niej prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów, czyli kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwo. Korzystając z KPiR ustala się dochód, który następnie zostaje poddany opodatkowaniu. Dotyczy to osób, które rozliczają się na ogólnie przyjętych zasadach oraz tych którzy rozliczają się liniowo.

RYCZAŁT – MOŻLIWOŚĆ ALTERNATYWNEGO OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW

Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych. Jest to ustanowiona przez prawo możliwość przyjęcia innej niż ogólna formy opodatkowania niektórych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne. Istnieje kilka warunków, które te osoby muszą spełniać m.in. prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągać przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także innych umów o zbliżonym charakterze, pod warunkiem że umowy te nie zostały zawarte w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Ryczałt obejmuje także osoby duchowne.

Ryczałt mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności i zdecydują się na taką formę opodatkowania, a jeżeli już ją prowadzili w poprzednim roku, pod warunkiem, że uzyskali przychody z tej działalności i nie przekroczyli równowartości 150.000 euro.

Wspomniana forma rozliczenia wiąże się z brakiem możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów. W rozliczeniu pod uwagę bierze się jedynie przychody z prowadzonej działalności.

KARTA PODATKOWA – PROSTY SPOSÓB NA ROZLICZENIE SIĘ

Karta podatkowa to uproszczony sposób egzekwowania należności podatkowych bez potrzeby ustalania konkretnej podstawy wymiaru podatku zwłaszcza wielkości dochodu. Kartę podatkową mogą wybrać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, a także spółki cywilne osób fizycznych, których działalność to świadczenie usług dla ludności, a także firmy, które zatrudniają niewielkią liczbę osób lub posiadają niewielką liczbę zleceniobiorców. Podstawę płatności podatku stanowi indywidualna decyzja urzędu skarbowego, którą wydaje się na wniosek podatnika.

Aby udokumentować działalność przedsiębiorstwa podatnik zobowiązany jest do gromadzenia wystawionych dokumentów sprzedaży (faktury lub rachunki), ewidencji zatrudnienia oraz prowadzenia kart przychodów pracowników. Podatnik nie składa deklaracji podatkowej, ponieważ już w decyzji jest ustalona wysokość podatku. Jedyne czego musi przestrzegać, to comiesięcznej płatności należności podatkowej, w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za grudzień do 28. dnia tego miesiąca.